Απόφαση για Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας σχετικά με την "Έγκριση της 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ." - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Αποφάσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχυδρομικός Κώδικας: 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφορίες: Αλέξιος Βαφειάδης
Τηλέφωνο: 2521351333
Τηλεομοιοτυπία: 2521032543
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: avafi@damt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δράμα 5 Μαρτίου 2018
Αριθμ. Πρωτ: 2576

ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας σχετικά με την <<Έγκριση της 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ.>>.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αρμοδιοτήτων – Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - αρχών - υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας - ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. - αρμοδιοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», περί «Κανονιστικών αποφάσεων – γενικών διατάξεων για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010), σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
4. Τις υπ’ αριθμ. 7666/11/7-2-2007, 74895/60/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4IIKK-Y2) και 5370/15/2-2- 2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ9Κ-Κ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και την αστική - πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. 5591/23-02-2018 έγγραφο του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας προς έλεγχο η υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικών της 4ης/20-02-2018 συνεδρίασης), με το αποδεικτικό δημοσίευσης και λοιπά στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 22-2-2018, ο δε έλεγχος νομιμότητας κατά το άρθρο 225 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ασκείται εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) <<Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις>>.
7. Την αριθ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ:250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/26.5.2017) , αναφορικά με τον <<Διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης>>.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Η υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας, αναφορικά με την «Έγκριση της 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ.», αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη.

Επισημαίνεται η τήρηση της διαδικασίας δημοσίευσης των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου (σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα, και στην ιστοσελίδα του Δήμου).  

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του N.3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, του άρθρου 152 του ιδίου νόμου, της Α.Δ.Μ.Θ. - Εδαφική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 298/Υ.Ο.Δ.Δ./05-09- 2011), που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4 - 69100 Κομοτηνή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση της, ή αφότου έλαβε γνώση αυτής._

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1) Δήμο Δράμας

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μαρία Κυριακίδου

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε

την ΑΠΟΦΑΣΗ του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας
σχετικά με την "Έγκριση της 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ."

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο