25-08-2021 - Μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δράμας - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2021
Δράμα, 24/08/2021

Θέμα: "Μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δράμας"
 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
 
Έχοντας υπόψη:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 4068/τ.Β΄/ 17-9-2018)
  • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021, ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».
  • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3899) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.
  • Την αριθμ. πρωτ. 1466/16-08-2021 απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ., σχετικά με την μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Δράμας.
  • Το γεγονός ότι στις δομές των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δράμας το προσωπικό είναι ανεμβολίαστο για κορωνοϊό COVID-19.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
 
Την μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Δράμας από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, λόγω ότι το προσωπικό των Κ.Α.Π.Η. δεν είναι εμβολιασμένο για κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως εμβολιασμού του προσωπικού και αφού παρέλθουν οι 14 ημέρες από την μοναδική ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, η μη επαναλειτουργία αίρεται με όμοια απόφαση.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο