Κανονισμός Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), τα οποία αποτελούν υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δράμας.

1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας που λειτουργούν με τις σύγχρονες αρχές αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι:
 • Η πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν στο οικείο περιβάλλον της κοινότητας, οικογένειας, γειτονιάς και φίλων ως ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, αποφεύγοντας την κλειστή ιδρυματική περίθαλψη και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • Η συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.
 • Η Πρόληψη, φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (εμβολιασμοί, συνταγογράφηση, εξετάσεις, συμβουλές για αποφυγή ατυχημάτων)
 • Η Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία.
 • Η Οργανωμένη ψυχαγωγία με τη διοργάνωση εκδρομών, επισκέψεων σε άλλα ΚΑΠΗ και άλλες Κοινωνικές Δομές και τη συμμετοχή σε άλλες Οργανωμένες Δράσεις.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων.
 • Η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού.
 • Η επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
 • Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα οργανισμό με σκοπό την παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Η διοίκηση των Κ.Α.Π.Η ασκείται από τα όργανα διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ.,ΔΗΛΑΔΉ ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τα Κ.Α.Π.Η εκπροσωπούνται ενώπιον των πάσης φύσεως και δικαιοδοσίας δικαστηρίων και δημοσίων διοικητικών εν γένει αρχών καθώς και στις συναλλαγές του, με φυσικά και παντός είδους Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και οργανισμούς πάσης φύσεως, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

3. ΜΕΛΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ενεργών μελών είναι απεριόριστος.
Ειδικότερα:
Στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, γράφονται μέλη, άνδρες και γυναίκες, από την έναρξη του 60ου έτους της ηλικίας τους, χωρίς οικονομικές ή άλλες διακρίσεις. Είναι δυνατή η εγγραφή η εγγραφή, ενήλικων τέκνων, εγγεγραμμένων μελών, με ποσοστό αναπηρίας 67%, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΚΑΠΗ, ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της δομής.
Στα ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας εγγράφονται μέλη που είναι κάτοικοι εντός των ορίων του Δήμου Δράμας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κατά την εγγραφή των μελών στα ΚΑΠΗ απαιτείται:
 • η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
 • η καταβολή συμβολικής οικονομικής συνδρομής που ορίζεται με απόφαση Δ. Σ..
 • λογαριασμός νερού, ΔΕΗ ή τηλεφώνου από όπου προκύπτει ότι το υποψήφιο μέλος είναι κάτοικος Δήμου Δράμας.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παρέχεται σε κάθε εγγεγραμμένο κάρτα μέλους η οποία αναφέρει τα στοιχεία του εγγεγραμμένου μέλους και τις ετήσιες θεωρήσεις. Η κάρτα μέλους θεωρείται κάθε χρόνο και πρέπει να επιδεικνύεται από το μέλος, κατά τις συναλλαγές του με τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. Προσκομίζεται ακολούθως απόδειξη πληρωμής για την καταβολή της συμβολικής οικονομικής συνδρομής του μέλους.

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στα μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται:
 • Εντευκτήριο για συντροφιά και επικοινωνία με άλλα άτομα.
 • Προσφορά δωρεάν ροφημάτων.
 • Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη.
 • Φυσικοθεραπεία.
 • Εργοθεραπεία.
 • Κοινωνική Εργασία.
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση.
 • Ήπια αθλητική άσκηση.
 • Δημιουργική απασχόληση.
 • Εκδρομές, θερινές κατασκηνώσεις, θαλάσσια μπάνια, συνεστιάσεις, περίπατοι, επισκέψεις με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
 • Συνεργασία με φορείς και εθελοντές.
 • Κάθε είδους ενέργεια που συμβάλλει να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Πιο συγκεκριμένα:
Εντός των Κ.Α.Π.Η. μπορούν να συγκροτούνται και λειτουργούν:
Ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
 • χορωδίας.
 • γυμναστικής,
 • παραδοσιακών χορών.
 • ζωγραφικής.
 • θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία με ειδικούς.

Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων ομάδων πρέπει να μην παρακωλύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως ιατρείου, φυσικοθεραπείας, κ.λ.π.

 • Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον.
 • Ομάδα γυναικών.
 • Προγράμματα προληπτικών ελέγχων.
 • Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα (κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων, διακόπτονται οι καθημερινές δραστηριότητες).

6. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΠΗ
Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό ή προσωπικό με σύμβαση αορίστου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου: Κοινωνικό Λειτουργό, Φυσικοθεραπευτή, Γιατρό με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Γηριατρικής, Επισκέπτη Υγείας ή Νοσηλευτή και Προσωπικό Καθαριότητας. Στα ΚΑΠΗ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες ειδικότητες που συνάδουν με το αντικείμενο της φροντίδας προς την τρίτη ηλικία όπως γυμναστές, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, σκηνοθέτες, μουσικοί, διατροφολόγοι κλπ.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ειδικότητες μπορεί να προσληφθεί και δεύτερος υπάλληλος εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. Ο αριθμός του προσωπικού κατά κατηγορία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. η οποία εγκρίνεται κατά τα νόμιμα, και κυμαίνεται ανάλογα τις ανάγκες της περιοχής κάθε Κ.Α.Π.Η. Ο τρόπος πρόσληψης γίνεται με σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ
Υπεύθυνος σε κάθε ΚΑΠΗ είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός απουσία αυτής της ειδικότητας, ο νοσηλευτής απουσία αυτής της ειδικότητας ο φυσικοθεραπευτής.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
Τα ΚΑΠΗ βρίσκονται υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της Διοίκησης, αναπτύσσουν παράλληλα προγράμματα και παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Όλα αυτά σε συνδυασμό πάντα με τα ιδιαίτερα τοπικά ενδιαφέροντα, την συμμετοχή των μελών, την ύπαρξη ενδιαφέροντος και την ύπαρξη των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών και προσωπικού για την στελέχωση τους.

9. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα ΚΑΠΗ λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός αργιών, πρωινές ώρες από 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ..
Όταν υπάρχει ανάγκη ή κάποιου είδους δραστηριότητα, μπορεί να λειτουργούν και τα σαββατοκύριακα και αργίες, και τις απογευματινές ώρες, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Οι υποχρεώσεις των μελών είναι:
 • Να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Για ιδιαίτερους λόγους, μπορούν να προβούν σε ανανέωση και μετά τη λήξη της αναφερθείσας περιόδου.
 • Να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη, έγκαιρα , για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα των ΚΑΠΗ. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των ΚΑΠΗ με γραπτές ανακοινώσεις ή με προφορική ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
 • Να έχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό των ΚΑΠΗ.
 • Να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης, σε περιπτώσεις που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να απευθύνονται αρχικά στον υπεύθυνο του ΚΑΠΗ, αν δεν ικανοποιηθούν στον αρμόδιο Προϊστάμενο, στον Διευθυντή και τέλος στον αιρετό Προϊστάμενο.
 • Να ειδοποιούν έγκαιρα για τυχόν ακύρωση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, ή στα προκαθορισμένα ραντεβού με το ιατρείο ή το φυσιοθεραπευτήριο. Όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή στα προγράμματα, αυτή θα μπορεί να επιστραφεί, αν η ακύρωση γίνει εγκαίρως και αφού το μέλος επιστρέψει την απόδειξη που έχει παραλάβει κατά την εγγραφή στην συγκεκριμένη δράση.
 • Τα μέλη που συμμετέχουν στην διαδικασία των εκλογών (για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών) πρέπει να είναι ενεργά μέλη του ΚΑΠΗ.
 • Να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των εξωτερικών προγραμμάτων πχ ώρα αναχώρησης, απομάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κλπ
 • Να μην παρεμβαίνουν στο έργο των εργαζόμενων, να μην ασκούν με οποιοδήποτε τρόπο διοικητικό έλεγχο, να μην υποδεικνύουν στους εργαζόμενους τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται το αντικείμενο εργασίας τους, διότι τα ΚΑΠΗ είναι δημόσιοι χώροι και τα μέλη είναι επωφελούμενοι των προγραμμάτων και όχι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Ο τρόπος λειτουργίας των ΚΑΠΗ υποδεικνύονται από τους υπαλλήλους και όχι από τα μέλη.
 • Να αποφεύγουν την χρήση αλκοόλ.
 • Να έχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό, να συμπεριφέρονται κόσμια, με ευγένεια και να σέβονται τόσο τα υπόλοιπα μέλη όσο και τους εργαζόμενους του Κέντρου. Σε τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά, αρχικά γίνεται επίπληξη-σύσταση από τον υπεύθυνο υπάλληλο των ΚΑΠΗ.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος, παρά τις συστάσεις, δημιουργεί επανειλημμένως σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και η συμπεριφορά του δεν ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. αποφασίζει για τον τρόπο αντιμετώπισής του.

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κατά την εγγραφή τους τα μέλη θα καταβάλλουν μόνο ετήσια συνδρομή, η οποία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε ποσό το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Δ.Σ. θα αποφασίζεται αν τα μέλη θα συμμετέχουν οικονομικά ή όχι στις προσφερόμενες εντός του χώρου των ΚΑΠΗ δράσεις, αλλά και στα εξωτερικά προγράμματα και εκδηλώσεις που με απόφαση Δ.Σ. διοργανώνονται από τα ΚΑΠΗ.
Τα έσοδα από τις συνδρομές αλλά και οποιαδήποτε άλλα έσοδα συγκεντρώνονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο του ΚΑΠΗ και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Νομικού
Προσώπου Δήμου Δράμας συνοδευόμενα από ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων. Η ονομαστική κατάσταση και η απόδειξη κατάθεσης των συνδρομών στην τράπεζα, προσκομίζονται στον ταμία του ΝΠ Δήμου Δράμας και τηρούνται αντίγραφα και στα ΚΑΠΗ.

12. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τα ΚΑΠΗ έχουν την δυνατότητα να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα, τόσο στο χώρο όπου στεγάζονται όσο και εκτός αυτού.
Ενδεικτικά εντός των ΚΑΠΗ συγκροτούνται και λειτουργούν: ομάδες- ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών σε συνεργασία με έμμισθους ειδικούς ή άμισθους εθελοντές,
πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Πραγματοποιούνται ομιλίες με κοινωνικό, ιατρικό , επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον, προγράμματα προληπτικών ελέγχων εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα κλπ. Κατά την διάρκεια αυτών των προγραμμάτων διακόπτονται οι καθημερινές δραστηριότητες όπως χρήση του εντευκτηρίου για καφέ, επιτραπέζια παιχνίδια κλπ.
Εκτός των ΚΑΠΗ διοργανώνονται εκδρομές, περίπατοι, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, συνεστιάσεις, ιαματικά μπάνια, κατασκηνώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων κλπ.
Σε όλες τις εκδρομές, είτε η δαπάνη τους καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το Ν.Π.Δ.Δ., είτε με τη συνδρομή των μελών των ΚΑΠΗ, συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπαλλήλους (Κοινωνικούς Λειτουργούς- Κοινωνιολόγο) που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή τους, καθώς επίσης και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.
Σε όλα τα εξωτερικά προγράμματα τα µέλη καταβάλουν συμβολική οικονομική συμμετοχή η οποία καθορίζεται, σε συνάρτηση με το κόστος της εκδήλωσης.
Εξαιρούνται της οικονομικής συμμετοχής, άτομα µε σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, που διαπιστώνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς.
Στα προγράμματα ιαματικών μπάνιων και κατασκηνώσεων τα μέλη περνούν υποχρεωτικά από ιατρικό έλεγχο και τους χορηγείται ιατρική γνωμάτευση ότι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις και η ονομαστική κατάσταση των μελών που συμμετέχουν στα προγράμματα λουτροθεραπείας και κατασκηνώσεων, καταχωρούνται στα αρχεία των ΚΑΠΗ και αντίγραφο τους συνοδεύει τα μέλη στα προγράμματα.
Στις κατασκηνώσεις και στα ιαματικά μπάνια σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων είναι μεγαλύτερος από αυτό των θέσεων ακολουθεί κλήρωση για την τελική επιλογή.

13. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό του ΚΑΠΗ είναι υποχρεωμένο:
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 • Να αφιερώνει στα καθήκοντα που του αναθέτουν όλη τη δραστηριότητα του για την καλύτερη εκτέλεση τους.
 • Να εξυπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντα του ΚΑΠΗ και να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις και γνώσεις του για την σωστότερη λειτουργία του.
 • Η συνεργασία και ο διάλογος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του ΚΑΠΗ.
 • Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, κατανόηση και να εξυπηρετεί πρόθυμα τα προστατευόμενα μέλη.
 • Όλες οι ειδικότητες του προσωπικού είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με οργανωμένη ψυχαγωγία, επιμόρφωση, εργασία με ομάδες, συνοδεία σε εκδρομές, συμμετοχή στην διοργάνωση εκδηλώσεων και γενικότερα με όλες τις δράσεις που οργανώνονται στα ΚΑΠΗ. Όλο το προσωπικό των ΚΑΠΗ συνεργαζόμενο επιμελείται την αυτόνομη κατά το δυνατό παραμονή των μελών του ΚΑΠΗ στο φυσικό τους περιβάλλον, καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Σε συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον , συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας. Αιτούνται προς την διοίκηση την συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, συνεργάζονται με τοπικούς και εθνικούς φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με την επίλυση προβλημάτων των ηλικιωμένων. Συνεργάζονται με την πολιτεία με την Μ.Κ.Ο. με ιδιώτες σωματεία και συλλόγους σχετικά με θέματα που προάγουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Συνεργάζονται και μεριμνούν για την επικοινωνία των μελών με το νοσοκομείο ή και με άλλες ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης ή άλλων οργανισμών για την πρόληψη θεραπεία και αποκατάσταση ης υγείας των μελών των ΚΑΠΗ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την εκπλήρωση των σκοπών των Κ.Α.Π.Η. δύναται να προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων για προσωπικό (ΙΔΟΧ κλπ), προσωπικό βασικών ειδικοτήτων που πρέπει να προβλέπονται στον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δράμας, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και επικυρώνεται αρμοδίως. Το προσωπικό αυτό ανήκει σε μία από τις παρακάτω περιγραφόμενες κατηγορίες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(σε περίπτωση που το Κ.Α.Π.Η. λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες προσλαμβάνεται και δεύτερος Κοινωνικός Λειτουργός, από τους οποίους προΐσταται πάντα ο αρχαιότερος της Κοινωνικής Υπηρεσίας), ο οποίος είναι και ο συντονιστής της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η., και αναλυτικότερα.
Ο Κοινωνικός Λειτουργός στα ΚΑΠΗ ασχολείται με όλες τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας που είναι:
Α) Κοινωνική Εργασία με Άτομα ( Κ.Ε.Α.).
Β) Κοινωνική Εργασία με Ομάδες ( Κ.Ε.Ο.).
Γ) Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα ( Κ.Ε.Κ.).
Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι εκείνος που υποδέχεται πρώτος κάθε ενδιαφερόμενο που γίνεται μέλος στο ΚΑΠΗ. Στην πρώτη αυτή επαφή, γίνεται προσπάθεια να προσελκύσει το μέλος και να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης.
Ενημερώνει το νέο μέλος για τις άλλες ειδικότητες του ΚΑΠΗ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και για τις δράσεις που ήδη διενεργούνται.
Τηρεί:
 • μητρώο μελών και από αυτό προκύπτει και ο αριθμός μητρώου των μελών. Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές των νέων μελών.
 • αρχείο ετήσιων ανανεώσεων των μελών.
 • τηλεφωνικό ευρετήριο μελών
 • βιβλίο εισαγωγής αναλωσίμων και μη αναλωσίμων προμηθειών
 • βιβλίο δραστηριοτήτων
Τα προαναφερόμενα αρχεία τηρούνται ενημερώνονται ταξινομούνται αναλύονται και φυλάσσονται με ασφάλεια καθώς περιέχουν απόρρητες πληροφορίες των μελών.
Όταν ο Κ.Λ. εντοπίσει ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με κάποιο μέλος του ΚΑΠΗ και με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω, συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μέλους με σκοπό :
 • Την διερεύνηση της κοινωνικής κατάστασης του ηλικιωμένου και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ούτως ώστε να προσδιορισθούν οι ανάγκες του και να καταρτισθεί πρόγραμμα δράσης για την επίλυση τους.
 • Την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών για κοινωνικό σχεδιασμό. Στην συνέχεια με την επαφή που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη και τον Κ.Λ. διαπιστώνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Κατόπιν ο Κ.Λ. γνωρίζοντας τις παροχές της εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής συστήνει και καθοδηγεί τα άτομα στις υπάρχουσες υπηρεσίες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις παροχές τους.
Βοηθάει τους εξυπηρετούμενους να εντοπίσουν τις διαθέσιμες πηγές για τις ανάγκες τους και τους εκπροσωπεί στην έγκριση των παροχών που ζητούν όταν αυτές δεν είναι προσιτές γι’ αυτούς.
Μεσολαβεί δηλ. μεταξύ εξυπηρετουμένων και κοινωνικών υπηρεσιών, εξετάζει από κοινού με την κάθε περίπτωση τα ζητήματα που την απασχολούν και συνεισφέρει στην επίλυση τους.
Επιπλέον ο Κ.Λ. παρέχει συναισθηματική στήριξη καθημερινά αλλά και σε περιόδους κρίσης (ασθένεια ή θάνατο συγγενικού προσώπου), πραγματοποιώντας και κατ’ οίκον επισκέψεις όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Εάν διαπιστώνεται αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, ο κοινωνικός λειτουργός τον συνδέει με τις δομές και τις ειδικότητες που μπορούν να του προσφέρουν
υποστήριξη κατ’ οίκον.
Ο Κοινωνικός Λειτουργός επίσης αιτείται των προμηθειών που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του ΚΑΠΗ τα παραλαμβάνει και τα διανέμει στο ανάλογο προσωπικό.
Συμμετέχει σε πιλοτικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.
Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΑΠΗ και έχει την διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ δηλαδή του Ιατρείου του φυσικοθεραπευτηρίου και των άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών.
Συνεργάζονται με την διοίκηση του ΝΠ και έχει την ευθύνη για την οργάνωση εκπαίδευση και αξιοποίηση των εθελοντών καθώς και την διοικητική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των σχολών κοινωνικής εργασίας και διοίκησης και άλλων σπουδαστών παραϊατρικών επαγγελμάτων που τυχόν θα εκπαιδεύονται στα ΚΑΠΗ.
Οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκδηλώσεις ψυχαγωγικές επιμορφωτικές κλπ σε συνεργασία με την διοίκηση τα μέλη αλλά και ιδιώτες εθελοντές όταν αυτοί προσφέρονται να βοηθήσουν.
Εφαρμόζει την μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με ομάδες αξιοποιώντας την κύρια ιδιότητα του ατόμου να μετέχει σε ομάδες και μέσω της συμμετοχής του σε αυτές να αναπτύσσεται βιολογικά, πνευματικά να διαμορφώνει την προσωπικότητα του και τους τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς του. Το άτομο εντασσόμενο σε ομάδες καλύπτει βασικές ανάγκες όπως η ανάγκη για αγάπη συντροφικότητα ασφάλεια έκφραση και επιβεβαίωση των ικανοτήτων του αλλά και τις ανάγκες για έκφραση επιθετικότητας ανταγωνισμού και συγκρούσεων κ.λπ. Επίσης οργανώνει ομάδες ενδιαφερόντων αλλά και επιμόρφωσης ενώ ο ρόλος του σε αυτές είναι μεσολαβητικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός ή και περιοριστικός θέτοντας όρια μέτρα και σταθμά.
Ο Κοινωνικός Λειτουργός εφαρμόζει την μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με κοινότητα αποσκοπώντας στην κινητοποίηση των μελών με στόχο να λειτουργήσουν αυτά ως σύνολο να αντιληφθούν τα προβλήματα, ζητήματα που τους απασχολούν να τα αξιολογήσουν να τα ιεραρχήσουν και να σχεδιάσουν με κατάλληλο τρόπο την αντιμετώπιση τους. Σημαντικοί είναι οι στόχοι αυτοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης Ακόμη ο Κοινωνικός Λειτουργός συνεργάζεται με φορείς εντός και εκτός των ορίων του Δήμου. Οργανώνει ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου. Τέλος έχει την ευθύνη για την οργάνωση εκπαίδευση και αξιοποίηση εθελοντών.

ΙΑΤΡΟΣ
Ο ιατρός στα ΚΑΠΗ απασχολείται ανάλογα με τον αριθμό και τις ανάγκες των μελών, κάνει ιατρεία όπως κάθε φορά ορίζεται στην σύμβαση. Προσφέρει τις υπηρεσίες του, παρέχει ιατρική φροντίδα ή παραπέμπει τα μέλη σε άλλες ειδικότητες, συστήνει εξετάσεις, χορηγεί παραπεμπτικά, όπως επίσης δίνει οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή, συνταγογραφεί φάρμακα, κάνει εμβολιασμούς, μετρήσεις σακχάρου, χοληστερίνης, μετρήσεις πίεσης, ενέσεις κλπ.
Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, διαφωτίζει και κατευθύνει τα μέλη και συνεργάζεται με την διοίκηση και τις άλλες ειδικότητες, για την καλύτερη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Παρέχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατ΄οίκον υπηρεσίες σε μέλη των Κ.Α.Π.Η.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο νοσηλευτής βοηθάει τον γιατρό τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου και ευθύνεται για την φύλαξη και διαχείριση του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.
Ενημερώνει για θέματα ατομικής και δημόσιας υγείας και γενικά αναλαμβάνει κάθε θέμα υγείας που αφορά τα μέλη και σε ειδικές περιπτώσεις τις οικογένειες τους.
Διενεργεί σειρά προληπτικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα νοσοκομεία και τους άλλους υγειονομικούς φορείς της.
Συμμετέχει σε ανίχνευση μελέτη και αξιολόγηση αναγκών υγείας στην Γ΄ ηλικία (έρευνα)
Συμβάλει στον σχεδιασμό εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης
Στα πλαίσια αυτά διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων πχ (μέτρηση αρτηριακής πίεσης σακχάρου χοληστερίνης και συμμετέχει σε εκπονούμενα από άλλους φορείς του Δήμου και του ΚΑΠΗ προγράμματα.
Συμμετέχει σε εκδηλώσεις του κέντρου πχ εκδρομές θαλάσσια μπάνια ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κλπ.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Ο Φυσιοθεραπευτής λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών.
Η φυσιοθεραπευτική αγωγή συνίσταται σε:
α) Προληπτική
β) Συμβουλευτική
γ) Αποκατάσταση.
Η φυσικοθεραπεία εκτελείται από το φυσιοθεραπευτή ο οποίος ασκεί την αγωγή κατόπιν γραπτής εντολής του θεράποντος Ιατρού του μέλους. Ως φυσιοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του Φυσιοθεραπευτήριο. Φυσιοθεραπευτικές πράξεις γίνονται σύμφωνα προς τις ανάγκες των μελών όπως αυτές ορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. Παρέχει φυσικοθεραπεία κατ΄οίκον στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. που δεν μπορούν να έρθουν στο φυσιοθεραπευτήριο (ημιπληγία, τετραπληγία κ.λ.π.), με την προϋπόθεση ότι στο Κ.Α.Π.Η. υπάρχουν δύο Φυσικοθεραπευτές .
Έχει την ευθύνη της Πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του.
Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν με οργανωμένη ψυχαγωγία, επιμόρφωση, εργασία με ομάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με το έργο που τους ανατίθεται την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά προς την ειδικότητά του.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Ο εργοθεραπευτής λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Εργοθεραπευτηρίου.
Ρόλος του είναι να συμβάλλει στην διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής, κοινωνικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, ανάλογα με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζει το κάθε μέλος.
Ειδικότερα ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τις αντιδράσεις των μελών σε επιλεγόμενες δραστηριότητες λειτουργικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ιδιότητας για να προάγει ή να συντηρήσει την υγεία, να εμποδίσει ή να μειώσει μια αναπηρία, να αξιολογήσει την συμπεριφορά και να ενθαρρύνει νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή του.
Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την παραλαβή υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας των ομάδων εργοθεραπείας, την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του εργοθεραπευτηρίου.
Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εργοθεραπείας, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Εργοθεραπείας που θα εκπαιδεύονται στο Κ.Α.Π.Η.
Οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που άπτονται της ειδικότητάς του.
Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και στο σπίτι του μέλους όταν υπάρχει ειδική γι’ αυτό ανάγκη (εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, μετακίνηση, ντύσιμο, γδύσιμο, προσωπική υγιεινή, αυτοεξυπηρέτηση κ.α.).
Είναι υπεύθυνος και σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα υγείας για την εργονομική διευθέτηση των χώρων του Κ.Α.Π.Η. και προτείνει τις κατάλληλες προσαρμογές καθώς και τη χρήση ειδικών βοηθημάτων ώστε οι ηλικιωμένοι να τους χρησιμοποιούν ανεμπόδιστα και ανεξάρτητα.
Αντίστοιχες προτάσεις μπορούν να γίνουν και στο σπίτι των ηλικιωμένων όταν υπάρχει ειδική γι’ αυτό ανάγκη.
Ενημερώνει την οικογένεια και το οικείο περιβάλλον του ηλικιωμένου σε θέματα που αφορούν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης και εφόσον χρειαστεί τους εκπαιδεύει ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν τη βοήθειά τους υποστηρικτικά, με ασφάλεια και με κατεύθυνση την κατά το δυνατόν ανεξάρτητη και ποιοτική διαβίωση του ηλικιωμένου.
Οι τομείς της εργοθεραπείας αδρά μπορούν να χωριστούν:
 • Ορθοπεδική (λειτουργική) Εργοθεραπεία με παραπεμπτικό Ιατρού.
 • Αποκατάσταση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση) δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν με οργανωμένη ψυχαγωγία, επιμόρφωση, εργασία με ομάδες κ.λ.π.
Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με το έργο που τους ανατίθεται από την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., αναφορικά προς την ειδικότητά του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αρμοδιότητα του είναι να μεριμνά προσφέρει τις υπηρεσίες της για την καθαριότητα και των ευπρεπισμό όλων των χώρων του Κ.Α.Π.Η. και την παροχή των προσφερόμενων ειδών από το εντευκτήριο του Κ.Α.Π.Η. προς τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
Τακτοποιεί τα σκεύη του Κ.Α.Π.Η. και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή συντήρηση τους και λειτουργίας τους ευθυνόμενη/ος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή.
Επίσης φροντίζει για την καθαριότητα αυτών.
Συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

14. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για τον διορισμό τα καθήκοντα τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, τα πειθαρχικά αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης κλπ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό των Δήμων.

15. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
Λειτουργεί με υπάλληλο της υπηρεσίας. Το ωράριο λειτουργίας του εντευκτηρίου, ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του ΚΑΠΗ. Τα ροφήματα αφεψήματα κλπ προσφέρονται δωρεάν στα μέλη ενώ η προμήθεια των υλικών γίνεται από την υπηρεσία.
Στόχος της δωρεάν προσφοράς των ροφημάτων είναι η οικονομική και κοινωνική στήριξη και ανακούφιση των μελών.
Στο χώρο του εντευκτηρίου απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ.
Απαγορεύεται τα μέλη να παίζουν τυχερά παίγνια.
Τα μέλη ανταμώνουν καθημερινά συζητούν παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια, τάβλι, χαρτιά και περνούν ευχάριστα την ώρα τους.

16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η διοικητική υποστήριξη του ΚΑΠΗ γίνεται από την Διοίκηση του Ν.Π. που έχει την ευθύνη για την διοικητική διεκπεραίωση και γραμματειακή υποστήριξη, τις προμήθειες, παροχές υπηρεσιών, αλληλογραφία του ΚΑΠΗ, το ανθρώπινο δυναμικό, μισθοδοσία, υποστήριξη εκδηλώσεων, εκδρομών κλπ και γενικά όλων των δράσεων του ΚΑΠΗ.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται από το παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας μετά από αιτιολογημένη εισήγηση.


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε

το Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4ης/20-02-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας
με θέμα την έγκριση της 13/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο